Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich

W dniu 15 lutego 2024r. wchodzą w życie przepisy z tzw. ustawy Kamila (ustawa z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  oraz niektórych innych ustaw).

Zmiany mają na celu podwyższenie standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych i wzmocnienie ich ochrony.

Ustawą Kamila zmienia się przede wszystkim ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.Zmianie ulega katalog środków ochrony, gdyż ustawa wprowadza oddzielny katalog środków ochrony dotyczący małoletnich. 

W katalogu tym znajdują się m.in. Standardy Ochrony Małoletnich

Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów?

– każdy podmiot zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, artystyczną, resocjalizacyjną, medyczną, rekreacyjną, sportową, religijną, turystyczną, do której uczęszczają, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni, jak też organizatorzy działalności o takim charakterze, a także organizatorzy działalności związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich, podmioty prowadzące usługi noclegowo – hotelarskie oraz turystyczne.

Kiedy należy wprowadzić Standardy?

Podmioty, o których mowa w art. 22b ust. 1 oraz art. 22c ust. 3 ustawy zmienianej w art.7, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – czyli liczymy 6 miesięcy od 15 lutego 2024r.

*** Art. 22b ust.1: podmiot zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, artystyczną, resocjalizacyjną, medyczną, rekreacyjną, sportową, religijną, turystyczną, do której uczęszczają, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.

*** Art.. 22c ust.3: podmioty prowadzące usługi noclegowo – hotelarskie oraz turystyczne.

Co ważne – w standardach tworzonych w placówkach lub miejscach, gdzie małoletni przebywają regularnie lub czasowo oraz mają styczność z innymi małoletnimi powinny znaleźć się wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone, zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu, procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi w innej formie.

W standardach uwzględnia się również sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Standardy sporządzać należy w taki sposób, aby były zrozumiałe przez osoby małoletnie.

Podmioty zobowiązane do wprowadzenia Standardów mają obowiązek co najmniej raz na 2 lata dokonać oceny Standardów w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Podmioty zobowiązane do wprowadzenia Standardów umieszczają je na swojej stronie internetowej oraz w swoim lokalu w widocznym miejscu w wersji zupełnej oraz dla małoletnich – w wersji skróconej zawierającej informacje istotne i zrozumiałe dla małoletnich.

Przepisy wprowadzają również sankcje za brak wprowadzenia Standardów: kara grzywny 250,00 zł. lub kara nagany, przy ponownym naruszeniu – grzywna nie niższa niż 1.000,00 zł.

Temat jest ważny i rozbudowany. 

Tło wprowadzenia tych zmian jest tragiczne, jednak patrząc na przyjęte rozwiązania myślę, że należy (a wręcz trzeba) z nadzieją patrzeć w przyszłość i liczyć na to, że rozwiązania te będą nie teorią, a praktyką.

Zachęcam do kontaktu w razie pytań bądź też w razie konieczności zaopiniowania czy przeanalizowania przyjętych w placówkach rozwiązań.

Zapraszam do kontaktu


Skorzystaj z mojej pomocy i wiedzy.
Przejdź do kontaktu

Similar Posts