Wysłuchania małoletnich dzieci – zmiany w przepisach

W kodeksie postępowania cywilnego nastąpi istotna zmiana dotyczącą procedury wysłuchania małoletnich dzieci. Zmiany wejdą w życie 15 lutego 2024r.

Obecnie kwestię wysłuchania dziecka reguluje art. 216 ¹ k.p.c.:

Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

Dotychczasowe uregulowanie nie jest jednak wystarczające.

Zmiany, które wejdą w życie dotyczyć będą takich kwestii jak: 

  • wysłuchanie dziecka może się odbyć tylko wtedy kiedy wyrazi ono na to zgodę,
  • wysłuchanie dziecka może nastąpić tylko raz w toku postępowania (chyba, że wymaga tego dobro dziecka lub dziecko zgłosi potrzebę ponownego wysłuchania), 
  • jeżeli dobro dziecka tego wymaga wysłuchanie może odbyć się poza siedzibą sądu (kwestia przystosowania pomieszczenia, zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu dziecku),
  • wysłuchania nie utrwala się za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk,
  • w wysłuchania bierze udział wyłącznie sędzia, a psycholog – w sytuacji kiedy stan zdrowia, rozwój umysłowy i wiek dziecka uzasadniają potrzebę pomocy psychologicznej podczas wysłuchania,
  • sposób przygotowania pomieszczeń i przeprowadzenia wysłuchania oraz warunki jakim mają odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do takiego wysłuchania określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Powyższe zmiany należy oceniać bardzo pozytywnie. Wysłuchanie dziecka to ważna kwestia i wymaga ogromnego doświadczenia i przygotowania.

Zapraszam do kontaktu


Skorzystaj z mojej pomocy i wiedzy.
Przejdź do kontaktu

Similar Posts